Polityka prywatności

Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), wypełniając obowiązki informacyjne administratora danych osobowych, dotyczące przetwarzania danych osobowych zbieranych od osoby, której dane dotyczą, niniejszym informujemy Panią/Pana, że:

Administratorem danych jest FIB – Development Sp. z o.o.  z siedzibą w Pruszkowie przy ulicy Radnych 10/U4. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email rodo@fib.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażowy, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na FIB – Development Sp. z o.o.  (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

Do czasu przystąpienia do zawarcia umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej lub innej o

podobnym znaczeniu, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FIB – Development Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 f RODO):

 • marketing bezpośredni produktów i usług;
 • poprawa jakości sprzedawanych towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji;
 • wsparcie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • zarządzanie aktywnością na stronach internetowych, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
 • obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy;
 • wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;
 • podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym;
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe;
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora
 • organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepisy prawne.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora na adres rodo@fib.com.pl  lub osobiście w siedzibie jest FIB – Development Sp. Z o.o.  z siedzibą w Pruszkowie  przy ulicy Radnych 10/U4.

Dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.

Polityka cookies

Dane osobowe
Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak mamy cel ich bieżącego wykorzystania lub ich archiwizacji. O okresach przechowywania danych zbieranych w konkretnym przypadku informujemy Państwa zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które z Państwem zawieramy, ogłoszeniach o pracę lub przy formularzach zapytania o ofertę.
Co do zasady, okresy przechowywania danych ustalamy w oparciu o następujące kryteria:
– w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę (np. na otrzymywanie ofert marketingowych, przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych, na wykorzystanie plików cookie umożliwiających nam marketing bezpośredni, kierowanie spersonalizowanej reklamy w wyniku profilowania) – do czasu odwołania zgody
– w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nawiązane z nami relacje umowne – do czasu ustania okresów przedawnienia, o których mowa w przepisach prawa, właściwych dla danego typu roszczenia, na podstawie których Państwo lub my moglibyśmy mieć prawo do wniesienia roszczenia
– w przypadku przetwarzania danych na potrzeby realizacji przepisów prawa – dane przechowujemy tak długo, jak zobowiązuje nas do tego prawo.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest FIB Development Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Radnych 10/U4, 05-800 Pruszków.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie lub na adres e-mail (rodo@fib.com.pl)

Prawa 

Korzystając z przysługujących Państwu praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możecie Państwo kierować do nas następujące żądania:
– jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem;
– mogą Państwo zażądać dostępu do swoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
– możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych tzn. zażądać od nas uzyskania Twoich danych w zuniwersalizowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także możesz zażądać, abyśmy przesłali te dane bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli przetwarzamy je w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa uprzedniej zgody;
– możesz zażądać poprawienia Państwa danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
– w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes; mogą Państwo także sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego;
– w przypadkach określonym prawem – np. nieaktualności Państwa danych, zbędnych, przetwarzanego niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofaliście Państwo swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – możecie Państwo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych;
– możecie Państwo też zażądać ograniczenia przetwarzania danych na czas rozpatrywania przez nas Państwa sprzeciwu lub zgłoszenia dotyczącego poprawności Państwa danych osobowych, zgodności z prawem przetwarzania Państwa danych lub naszego prawnie uzasadnionego interesu, a także jeśli dane potrzebne są Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W celu skorzystania z powyższych uprawnień prosimy o kontakt z nami korespondencyjnie lub pod adres e-mail biuro@fib.com.pl.
W każdym przypadku, w którym uznacie Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Cookie
– Czym są pliki cookie?
Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową informujemy Państwo, że korzystamy na niej z plików cookie i innych technologii (w tym śledzących i/lub profilujących), aby strona poprawnie działała, personalizować treści i reklamy oraz analizować statystyki odwiedzin.
Plik „cookie” to niewielki plik tekstowy, który witryna internetowa wysyła do komputera odwiedzającego lub innego urządzenia połączonego z Internetem (np. smartfona), który jest następnie otwierany przy następnych wejściach na stronę, aby zidentyfikować przeglądarkę użytkownika, bądź aby zapisać informacje lub ustawienia w przeglądarce internetowej.
Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której został wysłany, „żywotność” pliku cookie oraz losowo wygenerowany unikatowy identyfikator.

– Cele wykorzystywania plików cookie
Pliki cookie mogą mieć różne funkcje. W naszym serwisie wykorzystujemy cookie do następujących celów:
– dostosowania zawartości naszego serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. To oznacza, że możemy Państwa zapamiętać w przypadku powtórnej wizyty na naszej stronie oraz dokonać personalizacji witryny zgodnie z Twoimi preferencjami. W tej sytuacji z plikiem cookie mogą zostać powiązane pewne informacje o Tobie, które mogą stanowić dane osobowe.
– tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
– budowanie profilu użytkownika w oparciu o jego decyzje i aktywność i wyświetlanie reklam w oparciu o ten profil lub wysyłanie informacji marketingowych w oparciu o ten profil.
-Informujemy, że nasza strona internetowa zbiera wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie, które mogą być łączone z danymi osobowymi podawanymi nam przy innej okazji, np. danymi podawanymi w trakcie wypełniania formularza zapytania o ofertę.
– Na naszym serwisie możemy wykorzystywać także inne technologie, w tym sygnalizatory sieciowe (web beacons) i JavaScript, które w niektórych przypadkach współpracują wraz z plikami cookie i innymi środkami z naszą witryną, aby umożliwić identyfikację Twojego urządzenia. Te inne technologie pozwalają uaktywnić określone funkcje na naszej witrynie. Możemy także korzystać z określonych technologii w celu określenia czy wiadomość e-mail, którą Państwu wysłaliśmy została otwarta lub czy link w niej umieszczony został przez Państwo kliknięty.
– Rodzaje plików cookie na naszej stronie
Informujemy, że w ramach naszego serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie:
– session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
– persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
W ramach naszego serwisu – ze względu na cel zastosowania – stosowane są następujące typy plików cookie:
– Niezbędne pliki cookie – takie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach naszego serwisu
– Pliki cookie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa – np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług w ramach serwisu.
– Pliki cookie służące do analizy oraz oceny wydajności – np. takie, które umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika np. w zakresie wybranego języka
– Reklamowe pliki cookie – takie, które umożliwiają dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, ofert bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
– Ustawienia i usuwanie plików cookie
Pamiętaj, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, z którego korzystasz (przeglądarka internetowa) może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookie w Twoim urządzeniu końcowym.
Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź być informowany o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu końcowym.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej podajemy linki do informacji na temat zarządzania plikami cookie udostępnionymi przez następujących producentów przeglądarek internetowych:
Firefox (Mozilla),
Internet Explorer,
Chrome,
Safari,
Opera.
Informacje dotyczące plików cookies możesz znaleźć na stronie producentów powyższych przeglądarek lub skorzystać z wyszukiwarki, by znaleźć stosowne informacje.

Stosowanie przez Państwo ograniczeń w zamieszczaniu plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie.